| politica de confidenţialitate I

Având în vedere noile reglementări cu privire la protecția datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 679 / 2016, ce reprezintă baza legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a protecției acestor date, pentru statele membre UE, aplicabile începând cu 25 mai 2018, dorim să te asigurăm că suntem preocupați să asigurăm transparența și legalitatea în modul în care operăm cu datele personale pe care ni le încredințezi.

Întreprindere Individuală ARUNCUTEAN IOAN – MIRCEA (II_AIM) este o formă de activitate independentă înregistrată în Registrul comerţului cu nr. F32 / 1314 / 2011, cu sediul în Sibiu, C.I.F.: 29408254, având următoarele date de contact: telefon: 0770 483909. e-mail: contact@echilater.ro.

Birou Individual de Arhitectură ARUNCUTEAN ŞTEFANIA – LIVIA (BIA ASL) este o formă de activitate  înregistrată la O.A.R. Filiala Teritorială Sibiu – Vâlcea, cu autorizaţia nr. 46 / 22.05.2006, C.I.F.: 20469568, având următoarele date de contact: telefon: 0770 483909. e-mail: contact@echilater.ro.

Luăm în serios confidențialitatea datelor tale cu caracter personal, fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile tale personale îți aparțin și facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să procesăm cu atenție informațiile pe care le împarți cu noi.


În cele ce urmează vei afla ce date cu caracter personal prelucrăm și ce măsuri luăm pentru a le proteja.

__________________________________________________________________

1. Ce sunt datele cu caracter personal?

Prin „date cu caracter personal” înțelegem informaţiile unice individuale privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”), referitoare la nume, adresă de domiciliu, serie și număr de buletin, cod numeric personal, IP sau număr de telefon, date de localizare, un identificator online.

2. În ce scop prelucrăm date cu caracter personal și care este temeiul legal?

Prin prelucrare înțelegem orice operațiune care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate în cadrul unor operațiuni ori seturi de operațiuni, fără a fi limitate la acestea, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ştergerea sau distrugerea.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a comunica cu tine; a elabora o ofertă, bazată pe date legale și reale, cât mai relevantă pentru tine şi pentru a furniza serviciile în acord cu legislația în vigoare.

Datele personale pe care ni le furnizezi, voluntar, le prelucrăm gradual în vederea:

1. derulării relației comerciale dintre părți , în limitele legislației în vigoare pe acest domeniu – temeiul legal este acela de a face demersuri la cererea persoanei vizate pentru încheierea și executarea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b și c din Regulamentul (UE) 679/2016).

2. transmiterea actelor şi documentaţiilor către specialiștii, instituțiile și operatorii economici implicați în procesul de autorizare a constucțiilor – temeiul legal este acela de a face demersuri la cererea persoanei vizate pentru furnizarea serviciilor solicitate, conform legislației în vigoare în domeniu (art. 6 alin. (1) lit. c și e din Regulamentul (UE) 679/2016).

În calitate de client al nostru ai responsabilitatea de a obține consimțământul (acordul) liber exprimat al tuturor persoanelor ale căror date personale trebuie să fie prelucrate în vederea furnizării serviciilor, pentru ca noi să putem prelucra datele acestora în scopul furnizării serviciilor solicitate.

Respectăm dispoziţiile legale privitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi punem în aplicare măsuri tehnice, organizatorice de protejare a tuturor operaţiunilor privitoare în mod direct sau indirect la acestea, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum şi pierderile sau distrugerile ilegale. Nu înstrăinăm şi nu vindem sub nici o formă date cu caracter personal.

3. Ce fel de date personale prelucrăm?

Când ne soliciți serviciile, în vederea elaborării ofertei, avem nevoie să ne pui la dispoziție următoarele:

1. Informații de identificare și contact: numele și prenumele; adresa de e-mail; număr de telefon (pentru persoane juridice se oferă date ale reprezentantului);

2. Informații referitoare la imobil: adresa, număr de carte funciară, număr topografic;

Dacă ești de acord cu oferta, în vederea întocmirii contractului și a realizării serviciilor, urmează să ne furnizezi și alte date personale:

1. Date de identitate: adresa de domiciliu, serie și nr. CI, CNP;

2. Date bancare: număr de cont în bancă (dacă dorești să achiți seviciile prin transfer bancar);

3. Alte informații specifice conţinute de documentaţiile care urmează a fi transmise la terţi (instituţii, operatori economici sau specialişti, etc.).

Colectăm informațiile de mai sus prin formulare (chestionare) on-line / tipărite pe hârtie și / sau copii ale unor documente care le conțin (carte de identitate, extras de CF pentru informare, ortofotoplan, certificat de urbanism, etc.) pe care ni le pui la dispoziție în mod voluntar prin e-mail, whatsapp, sau într-o întâlnire directă, în funcție de situație.

Aceste date vizează solicitantul ofertei (care poate fi proiectantul, investitorul / beneficiarul), beneficiarul / investitorul şi proprietarul (ale căror date personale apar de regulă specificate în extrasele de carte funciară, ortofotoplan, certificat de urbanism, documentaţii elaborate de specialişti, etc.).

Poţi opta în legătură cu datele pe care le prelucrăm. Atunci când ţi se solicită să furnizezi date cu caracter personal, ai dreptul să refuzi. Dacă alegi să nu furnizezi anumite date care sunt necesare pentru a furniza serviciile, există posibilitatea să nu putem obţine un anumit tip de act administrativ necesar.

4. Către cine transmitem datele cu caracter personal?

În procesul de furnizare a serviciilor noastre este necesar să punem la dispoziția unor specialiști (topometrist, geolog, inginer de instalații, inginer de structură, auditor energetic, verificator de proiecte, expert tehnic, etc.) documentații și acte care conțin date cu caracter personal, în funcție de solicitare şi de situaţie. Serviciile specialiștilor vor fi contractate direct de către tine.

De asemenea este necesar să depunem la diverse instituții sau operatori economici (care au un rol stabilit prin lege în avizarea și autorizarea lucrărilor de construcții) acte şi documentaţii primite direct de la tine sau de la furnizori cu care ai contractat anumite servicii. Avizatorii şi administraţiile publice solicită inclusiv completarea unei cereri care implică transmiterea de date cu caracter personal. Furnizăm datele tale cu caracter personal inclusiv în vederea întocmirii actelor justificative de achitare a taxelor aferente, etc.

De asemenea pot fi situații în care să transmitem unele documentații către firme agreate de tine în vederea obținerii unor oferte de proiectare, execuție sau reparații și întreținere a spațiilor construite, etc.

5. Cât timp prelucrăm datele cu caracter personal?

Transmitem datele cu caracter personal (incluse în acte administrative şi documentaţii) unor terți pe durata perioadei de furnizare a serviciilor.

După o perioadă de maxim 12 luni de la predarea tuturor actelor şi documentaţiilor care au făcut obiectul contractului de prestări servicii dintre cele două părţi, distrugem / ştergem copiile tipărite ale actelor şi documentaţiilor primite sau obţinute în format tipărit sau electronic, inclusiv evidenţele de urmărire a procesului de furnizare a serviciiilor.

Actele care reflectă relaţia contractuală dintre părţi (contract, facturi, chitanţe, înregistrări financiar – contabile, procese verbale de predare primire, corespondenţa) le păstrăm, în format electronic sau tipărite, pe o perioadă conformă cu legislația în vigoare.

6. Care sunt drepturile tale privind protecția datelor cu caracter personal?

Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”) şi articolul 16 alinea­tul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecţia datelor cu caracter personal.

Drepturile persoanelor vizate privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date sunt: dreptul la informare şi acces; dreptul de intervenţie asupra datelor; dreptul la rectificare; dreptul la ştergerea datelor; dreptul la restricţionarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de opoziţie şi procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri; dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere (www.dataprotection.ro).

7. Cum te poți informa mai mult?

Dacă vrei să afli mai multe detalii despre informaţiile din acest document, să nu mai folosim informaţiile pe care le avem despre tine, să îţi exerciţi oricare din drepturile enumerate mai sus sau dacă ai o plângere la adresa noastră te rugăm sa ne scrii la adresa de e-mail: contact@echilater.ro.