| termeni şi condiţii |

Vă rugăm citiţi cu atenţie conţinutul acestei pagini. Accesarea site-ului și cumpărarea serviciilor noastre se face doar cu respectarea termenilor și condițiilor de utilizare din prezentul document. Acceptarea acestora de către utilizator constituie acord din partea acestuia și contract între părți (prin adeziune).


Noţiuni şi termeni

 • Site: www.echilater.ro cu toate paginile și informațiile pe care le include.

 • Utilizator: persoana care accesează în orice fel și de pe orice dispozitiv (calculator, laptop, tabletă, mobil, etc.) site-ul, indiferent dacă solicită o ofertă, plasează sau nu o comandă cu privire la unul sau mai multe servicii.

 • Solicitant: Utilizatorul, persoană fizică sau juridică, care solicită o ofertă şi ulterior plasează sau nu o comandă de servicii.

 • Client: Solicitantul care a acceptat oferta de servicii transmisă de furnizor prin e-mail.

 • Proprietar: Site-ul www.echilater.ro este un proiect dezvoltat de Întreprindere Individudală Aruncutean Ioan-Mircea (ÎI_AI-M).

 • Furnizor: Întreprindere Individudală Aruncutean Ioan-Mircea şi Birou Individual de Arhitectură Aruncutean Ştefania Livia (BIA_ASL), în funcţie de serviciile solicitate şi / sau de tipul de client.

 • Oferta: Documentul electronic care conţine oferta cu servicii şi preţuri particularizată, în funcţie de nevoile exprimate de solicitant în formularul de “cerere ofertă”, prin e-mail, whatsapp, telefonic, etc.

 • Comandă servicii: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Furnizor şi Client, prin care Clientul acceptă oferta transmisă de Furnizor şi este de acord să beneficieze de servicii în termenii acesteia şi a prevederilor din pagina “termeni şi condiţii” din site sau în baza unui contract scris încheiat între părți.

 • Contract: Conținutul paginii “termeni şi condiţii” devine contract între părți în momentul efectuării plăţii. Contractul poate lua şi forma unui contract de prestări servicii încheiat între cele două părţi, în special în cazul unor colaborări cu birouri şi firme de proiectare. Oferta acceptată de către client va reprezenta anexa la factură și / sau act adiţional la contract şi va fi parte integrantă din acesta.

 • Dovada efectuării plăţii: reprezintă orice document prin care clientul poate dovedi furnizorului, că a efectuat plata pentru serviciile de care beneficiază: chitanţă emisă de Furnizor pentru efectuarea plății în numerar; copie a ordinului de plată pentru plata efectuată prin transfer bancar; copie a chitanței de depunere numerar pentru efectuarea plății la ghişeul băncii.

 • Drepturile de proprietate intelectuală:toate drepturile imateriale, cum ar fi know-how, dreptul de autor asupra aticolelor de pe blog, drepturile de autor asupra imaginilor şi a informațiilor prezentate pe site, etc.;

 • Serviciile: Oricare din serviciile furnizate, care sunt specificate în paginile din site.


  Servicii şi preţuri

Serviciile pe care le oferim prin intermediul site-ului le puteți găsi aici.

Serviciile prezentate în paginile site-ului sunt destinate atât persoanelor fizice cât și celor juridice, fie că vorbim de investitori / beneficiari / proprietari sau de arhitecți / proiectanți.

Serviciile, inclusiv orice actualizări, îmbunătățiri, caracteristici noi și/sau adăugarea unor proprietăți noi, intră sub incidența termenilor și condițiilor.

Prețurile de furnizare a serviciilor sunt cele agreate de către cele două părţi prin oferta de servicii acceptată de către CLIENT. Prețurile nu conțin TVA și nu se plătește TVA.


Contractarea serviciilor

Cumpărarea serviciilor prezentate pe site se poate face astfel:

 1. Solicitantul completează  formularul prin care cere o ofertă de servicii sau scrie un e-mail la adresa contact@echilater.ro.

 1. Furnizorul transmite solicitantului prin e-mail oferta de servicii.

 2. Furnizorul și solicitantul comunică, prin e-mail sau telefonic, dacă e nevoie de clarificări cu privire la conţinutul ofertei. Când este cazul se reface oferta.

 3. Solicitantul completează formularul de comandă, ataşează oferta primită şi actele necesare pentru desfăşurarea relaţiei comerciale. Din momentul transmiterii comenzii oferta este acceptată şi implicit contractul (de adeziune) dintre părţi este încheiat. Solicitantul devine Client. (accesul la formularul de comandă se face prin link-ul ce se primeşte prin e-mail o dată cu oferta)

 4. Furnizorul emite factura în baza căruia Clientul va face plata.

 5. Clientul achită preţul serviciilor din oferta acceptată.

 6. Comanda se consideră finalizată, când Clientul pune la dispoziţia furnizorului dovada efectuării plăţii (integral sau a primei tranşe, în termenii specificaţi în ofertă, urmând ca ulterior să achite următoarele tranşe).

Furnizorul poate refuza cererea de ofertă din următoarele motive:

– nu este posibilă furnizarea serviciilor la un nivel de calitate corespunzător din lipsă de timp;
– plata nu a fost finalizată în cazul plăţii prin transfer bancar sau prin depunere;

– clientul nu este eligibil pentru a face o comandă (a făcut în trecut comenzi pe care nu le-a achitat, a plasat comenzi false, etc).

Orice eroare în realizarea comenzii o puteţi semnala la adresa de e-mail contact@echilater.ro pentru a putea fi remediată în termenul cel mai scurt posibil.

“Termeni şi condiţii”, acceptate de client, vor sta la baza relaţiei dintre cele două părţi. Oferta acceptată este parte integrantă a contractului dintre părţi. Contractul intră în vigoare de la data în care Furnizorul a transmis comanda de servicii.


Facturare şi plăți

Facturile se emit pe baza unei comenzi de servicii făcută prin formularul de comandă din site, prin e-mail sau prin semnarea ofertei.

Plata se poate face în trei moduri:

 1. Transfer bancar, pe bază de factură.

 2. Depunere numerar la ghişeul băncii, pe bază de factură.

 3. În numerar,  pe bază de chitanţă, având în vedere că specificul activităţii presupune şi contact direct între furnizor şi client, în unele cazuri.


Drepturi şi obligaţii

Furnizorul:

a. prestează clientului serviciile stabilite prin oferta acceptată de către acesta;

b. preia dosarele / documentaţiile şi sumele de bani necesare pentru achitarea taxelor, direct de la client sau de la proiectant;

c. informează Clientul privitor la solicitări de completare sau modificare a documentaţiilor venite de la instituţiile / companiile competente;

d. oferă clientului explicaţii şi clarificări referitoare la serviciile incluse în ofertă.

e. emite facturile pentru serviciile prestate.

Clientul:

a. pune la dispoziţia furnizorului copii ale următorelor acte: cartea de identitate (client sau reprezentant firmă); act de înfiinţare şi certificat de înregistrare fiscală (dacă Clientul este persoană juridică sau persoană fizică autorizată), în vederea preluării datelor necesare pentru desfăşurarea relaţiei comerciale şi pentru furnizarea serviciilor;

b. predă furnizorului dosarele / documentaţiile întocmite, conform cerinţelor instituţiilor. predarea se face direct sau prin proiectant.

c. predă furnizorului sumele de bani necesare pentru achitarea taxelor de eliberare a actelor ce fac obiectul serviciilor furnizate.

d. comunică cu autorităţile când este contactat şi realizează modificările / completările necesare în documentaţie; solicită Furnizorul pentru a redepune documentaţia, dacă este cazul.

e. achită contravaloarea serviciilor prestate de Furnizor.

Alte drepturi şi obligaţii ale celor două părţi se vor regăsi în cuprinsul ofertelor în funcţie de specificul serviciilor solicitate.


Proprietate intelectuală

Conținutul prezentului site, inclusiv al articolelor din blog, sunt proprietatea exclusivă a proprietarului și este protejat de Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, actualizată.

Afişarea totală sau parţială a datelor şi informaţiilor care fac obiectul proprietăţii intelectuale este interzisă fără acordul scris al proprietarului.

Se pot face referiri la informaţii din site sau utiliza citate, numai cu indicarea sursei sau solicitarea acordului scris al autorilor.

Transmiterea de informaţii pe social media prin activarea butoanelor acestor reţele este permisă şi recomandată.


Protecţia datelor personale

CLIENTUL are obligaţia să obţină consimţământul liber exprimat al reprezentanţilor / angajaţilor / colaboratorilor săi şi a altor persoane implicate (de ex. persoanele menţionate în extrasul de carte funciară al imobilului), cu privire la prelucrarea, transmiterea către terţi (instituţii avizatoare, primărie, consiliul judeţean, specialişti implicaţi în procesul de proiectare, etc.) a datelor lor personale, de către FURNIZOR, conform cu legislaţia în vigoare, dacă este cazul.

FURNIZORUL are obligaţia ca în relaţiile sale cu operatorii economicii care-i furnizează anumite servicii să se asigure că aceştia colectează, prelucrează şi transmit datele cu caracter personal, ale reprezentanţilor / angajaţilor / colaboratorilor CLIENTULUI sau a altor persoane implicate, conform cu legislaţia în vigoare privitor la protecţia datelor personale pentru persoane fizice, dacă este cazul.

Măsurile privitoare la protecţia datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice se instituie şi se implementează de către fiecare parte conform cu legislaţia în vigoare pe acest domeniu (REGULAMENTUL UE nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date – GDPR).

Prelucrarea datelor cu caracter personal  ale CLIENTULUI se face de către FURNIZOR conform cu politica de confidenţialitate.


Comunicare

Comunicarea are loc în scris, în general (mesaje prin e-mail; whatsapp; adrese de înştiinţare înregistrate oficial, etc.), dar ocazional se comunică și verbal pentru clarificarea unor aspecte punctuale ce ţin de bunul mers al activităţii


Limitarea responsabilităţii

În calitate de proprietar al site-ului, depun toate eforturile pentru a oferi informații actuale privind serviciile noastre și pentru a actualiza conținutul site-ului. Cu toate acestea, nu garantăm asupra actualității informațiilor prezentate pe Site în orice moment. De asemenea, nu garantăm că site-ul nu va conține anumite erori, însă vom încerca să remediem aceste erori în scurt timp pentru a permite o informare corectă a utilizatorilor. Nu răspundem pentru eventuale prejudicii suferite de utilizatori ca urmare a unor decizii bazate pe orice informație furnizată prin intermediul site-ului.

Nu putem garanta utilizarea continuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil.
Ne rezervăm dreptul de a înceta sau restricționa accesul oricărei persoane la site în orice moment, fără o notificare prealabilă și fără răspundere, în cazul în care constatăm nerespectarea prezenților TERMENI şi CONDIŢII.
Avem dreptul de a utiliza în scopuri publicitare și nu numai orice comentariu scris de vizitatorii sau membrii înregistrați pe site.

Nu suntem responsabili de conținutul afișat pe alte site-uri, la care sunt legături din site-ul nostru, având în vedere că acesta poate fi modificat în orice moment fără ştiinţa noastră.


Forța majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat, asa cum este el definit prin lege.


Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între proprietarul site-ului și Client în legătură cu raporturile decurgând din utilizarea site-ului urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente din Sibiu.


Dispoziții finale

Proprietarul vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor TERMENI şi CONDIŢII. Accesând și utilizând site-ul vă oferiți automat și neechivoc acordul pentru respectarea termenilor şi condiţiilor de pe site.
Proprietarul are dreptul de a modifica TERMENI şi CONDIŢII oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site, iar Clientul are obligaţia de a citi TERMENI şi CONDIŢII ori de câte ori accesează site-ul. Clientul are obligația de a respecta întocmai TERMENI şi CONDIŢII de pe Site și nu se poate apăra cu necunoașterea acestora la data accesării, utilizării și/sau plasării unei comenzi pe site.

Proprietarul site-lui îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestuia.

Site-ul poate fi utilizat doar pentru vizionare, comandă şi pentru recomandarea serviciilor noastre. Site-ul nostru nu poate fi utilizat pentru a se face vreo plată legală, ilegală, frauduloasă, pentru a se posta sau transmite vreun material cu conținut defăimător, amenințător, obscen, indecent, instigator și altele asemenea. Ne rezervăm dreptul de a nu permite postarea şi/sau de a şterge imediat şi fără vreo notificare prealabilă orice comentariu de pe site care conține un limbaj nepotrivit.